Блог

всички публикации

Шест причини да премините към Solid Edge

se pix

Днес от конструкторите се изисква да правят повече, с по-малко. Проектите не стават по-прости, и графиците за разработване на продукти стават все по-кратки. Нарастващата сложност и по-големите изисквания през целия жизнен цикъл при разработването придвижват границите на възможното. Пазарът иска по-добри, по-качествени продукти, по-бързо и по-евтино от всякога. Конструкторите усещат този натиск по много реален начин. Твърде често те са по-скоро възпрепятствани, отколкото подпомагани от техните инструменти за конструиране на продукти.

За да разберем предизвикателствата на съвременния продуктов дизайн, си партнирахме с Lifecycle Insights, за да проведем проучване и да чуем инженери и дизайнери от целия свят. Проучването на предизвикателствата при проектирането за 2020 г. измерва въздействието на проблемите, пред които те са изправени, и поставя акцент върху това как преминаването към Solid Edge, което е част от портфолиото Xcelerator, цялостното и интегрирано портфолио от софтуер и услуги на Siemens Digital Industries Software, може да намали разочарованието, да спести време и да сведе до минимум разходите при разработка.

Тази електронна книга представя шест причини да преминете от текущото си CAD/CAM решение към Solid Edge. Във всеки раздел ние определяме количественото въздействие на разочарованията, изпитвани от съвременните инженери, и подробно описваме как можете да смекчите тези предизвикателства, като се възползвате от възможностите и функциите на Solid Edge. Заредете целият материал от тази връзка ...

  • Причина първа: Водеща производителност при асемблиране
  • Причина втора: Конструктивна документация с “турбо” задвижване
  • Причина трета: Мощно, интуитивно конструиране с метални листове
  • Причина четвърта: Конструиране от следващо поколение
  • Причина пета: Висок клас индустриален дизайн, без сложност
  • Причина шеста: Интегрирано CAD/CAM решение с изкуствен интелект 

Solid Edge се предлага с набор от инструменти, които улесняват плавната миграция от наличния при Вас CAD продукт към Solid Edge. Конструкторите могат директно да отварят модели и чертежи създадени в други CAD формати, използвайки ги директно в Solid Edge.

Заредете целият материал от тази връзка ...


Вземете Solid Edge безплатно