СИСТЕМЕН ИНЖЕНЕРИНГ И ПРОЦЕСИ

Пластмасови детайли

Solid Edge е най-ефективният CAD продукт днес на пазара, автоматизиращ труда на конструкторите на платмасови детайли. Осигурявайки гъвкавост и специфични за пластмасата познания, Solid Edge предлага предимства, отсъстващи в конкурентните продукти. Чрез комбиниране на Rapid Blue технологията за моделиране на тела с ултра гладки повърхнини и специфични за конструирането на пластмасови детайли работни потоци,конструкторите могат бързо да променят външната форма, едновременно с това актуализирайки геометрията на формоообразуващия инструмент.

Процесно ориентираните работни потоци за пластмасови детайли поддържат готова геометрия за:

 • Моделиране с отворени профили
 • Леярски наклони и скосявания тип „корона” 
 • Дефиниране на "изтънени" области
 • Моделиране на винтови основи
 • Бързо конструиране на вентилационни отвори и решетки
 • Разделяне на отделни детайла на части за шприцване
 • Жлебове и фиксиращи монтажни канали 
Moldex eDesign за симулация на процесите при запълване на шприц форми

В допълнение, като опция по желание, специализираният продукт Moldex3D eDesign  осигурява бързи и надеждни средства за симулация и анализ на пълненето и изстиването на матриците. eDesign помага за ранно идентифициране на потенциални проблеми преди въвеждане в редовно производство.

Moldex eDesign предлага богата библиотека с материали от типично използвани пластмаси, метали за описание на инструмента и машини, използвани в индустрията; модул за автоматично създаване на повърхнинна или обемна мрежа по метода на крайните елементи, или комбинация от двете. Основните етапи на процеса на производство на пластмасови изделия са:

 • фаза на запълване на формата Fill Analysis
 • фаза на уплътняване на изделието Pack Analysis
 • фаза на охлаждане на въздух и породените деформации Warp Analysis
 • отчитане на влиянието на проектираната охлаждаща система Cool Analysis

Moldex eDesign генерира отчети на резултатите от анализите на различните етапи в html, doc или ppt файл, вкл.:

 • етап и време на запълване на формата,
 • температура и свиване на изделието в края на етапа,
 • зони на всмукване в изделието,
 • визуализация на линиите на съединяване на различните потоци (заваръчни линии ) и точките на затваряне на въздух,
 • напрежения в изделието в края на етапа,
 • приноса на всяка точка на подаване на материала за запълване на формата,
 • етап на уплътняване на изделието ,
 • налягане, напрежения и температура в изделието в края на етапа,
 • етап на охлаждане на въздух и породените деформации.