КОНСТРУИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ

Femap FEM/FEA оптимизация

SIEMENS FEMAP е продукт за FEM/FEA инженерна симулация, който работи самостоятелно или напълно интегриран в Solid Edge. FEMAP създава симулационни модели от крайни елемент за анализ на сложни инженерни продукти и системи, и визуализира резултатите от решенията им, осигурявайки достоверност на резултатите, съизмерима с тази при реални физически тестове. 

Чрез използване на възможностите на Femap за цифрова симулация можете:

 • Да предвиждате и подобрявате функционалността и надеждността 
 • Да намалявате времето за физически тестове и брой на прототипи
 • Да оценявате различни проектни решения и използвани материали
 • Да оптимизиране използването на материали
 • Да анализирате независимо от това с каква CAD система проектирате

Femap е CAD-независим и с него имате достъп до геометрични данни от всички основни системи за автоматизирано проектиране, включително CATIA, Pro/Е, NX, Solid Edge, SolidWorks и Inventor и други. Femap предлага и богат на функции за създаване и модификация на геометрията, за да можете да направите необходимите промени модела в процеса на подготовка за създаване на модел от крайни елементи.

Повече подробности за SIEMENS Femap и линк за тестова версия за 45 дни са налични на този адрес.

Моделиране с крайни елементи. Femap предлага пълен инструментариум за моделиране с крайни елементи, което позволява да преглеждате, създавате или модифицирате лицата директно. Инструментите за управление на слоеве, визуализация и групиране във Femap ви помагат да управлявате модела, докато създавате модела от крайни елементи. Femap включва специализирани функции, за да помогне задачите при моделиране, включително:

 • Извличане средна повърхност на тънко стенни конструкции, за да се подпомогне създаването на по-ефективни и по-точни модели на черупки
 • Моделиране на заварки, които свързват дискретни твърди заварени части заедно в непрекъснат модел
 • Структурни данни, които Ви позволяват да създавате комплексни условия за мулти-физични анализи, базирани на изхода от придохождащи симулации.

Femap предлага модули за автоматично генериране на мрежи с 3D Solid и Surface елементи, които са настроени да генерират висококачествени елементи, за гарантиране на точни резултати. Femap ви дава пълен контрол над всички параметри на мрежата, включително оразмеряване, мрежи в малки детайли, фактори на растежа, потискане на късата страна, и т.н. При сложна геометрия, често се изисква промяна на стъпката в области, където се изисква по-голяма точност. 

Асемблирани модели. Femap с NX Nastran поддържа моделиране на задачи в асемблирани модели, включително автоматично откриване контакт, който определя компонентите, намиращи се в първоначален контакт. Контактните райони може да бъдат в прост контакт (със или без триене) или залепени заедно. Изчисления за контакт, извършвани от NX Nastran са итерационни и се актуализират по време на решаването за да се вземат предвид промените в профила следствие на деформациите, представляващи истинското състояние на контакта в крайните резултати. 

Моделиране на пръти и греди. 
Femap поддържа моделиране и съчетаване на пръти и греди. Тази техника позволява модели, включващи дълги, тънки компоненти (за които подхода с генериране на Solid елементи ще създаде голяма тромав модел), да бъдат представлявани от едномерни елементи, обвързани със съответни атрибути. Визуализация на модела е от ключово значение при моделиране на пръти, и с Femap можете да видите тези елементи като Solid компоненти и включени офсети. 

Моделиране на композитни детайли. Използването на композитни материали в дизайна се увеличи значително през последните години, и Femap може да ви помогне да моделирате и пост-процесирате резултати от симулации и анализ на композитни структури. С редактора и вюъра на Femap за ламинати, Вие можете интерактивно да актуализирате свойствата на ламината, докато създавате и променяте неговите слоеве. Можете също така да пост-процесирате резултати от анализ на композитни ламинати, използвайки глобалната функция на Femap за композитен слой, която ви позволява да видите резултатите в определени непрекъснати слоеве чрез структурен модел.

Независим от конкретния изчислител (solver). Femap е независим от конкретния изчислител и осигурява задълбочени инструменти за пре/пост процесиране и визуализация на резултати от симулации от основните изчислителни програми на пазара, включително NX Nastran, ANSYS, LS-DYNA, Abaqus и TMG. Вие можете да се възползвате от разширените възможности за анализ на тези солвъри използвайки развитите възможности  на Femap за моделиране и визуализация, особено при динамични анализи, геометрични и нелинейни материални, анализи за пренос на топлина и анализи флуидни потоци.

Резултати от референтни проекти с използване на FEMAP с NX NASTRAN можете да заредите от тук ...

Баланс на ротори и роторна динамика. Въртящи системи са обект на жироскопични въздействия - такива като кориолисови и центробежните сили, които не присъстват в стационарни системи. NX Nastran Rotor Dynamics осигурява възможност за предсказване на динамичното поведение на въртящи се системи. С функционалността за симулиране на роторна динамика, вече интегриран в NX Nastran и подкрепена от Femap, потребителите вече могат по-лесно да симулират натоварванията в ротационни системи, да изпълняват синхронни и асинхронни анализи за генериране на данни за схеми нз Campbell, да прогнозират честоти на завихряне и критични скорости, за предсказване и откриване на нестабилност във въртящи се елементи. Възможностите на NX Nastran Rotor Dynamics включват симулации и анализи на:

 • Синхронно и асинхронно възбуждане 
 • Симетрични ротори
 • Несиметрични ротори
 • Множество ротори с множество скорости
 • Модели в линия
 • Модели извън линия
 • Стационарна референтна рамка
 • Ротационна референтна рамка
 • Честотна симулация

Пост процесиране. Богатите възможности за визуализация ще ви помогнат бързо да видите и тълкувате резултатите, за да се разбере поведението на модела. Вие ще намерите всичко, което трябва да видите за да  интерпретирате изходните данни, включително:

 • Изчертаване с кодиране по контури и зони в модела
 • Анимация деформацията на формата
 • Динамично рязане с равнина и изо-равнини
 • Пълен отчет на резултатите
 • XY изчертаване
 • Свободни диаграми на тялото и изходни точки силовия баланс в мрежата
 • Анимации на честотна област във времето

Femap предоставя пълен достъп до данните с резултатите през прозореца на таблицата с данни, които можете да използвате, за да събират, сортирате и контролирате количеството и видът на данните, които са нужни за съставяне на доклад за извършения анализ.

Мащабируеми решения за симулация. Продуктите на SIEMENS за симулация и анализи предлагат мащабируеми решения за инженери, вградени в NX,  Solid Edge Simulation и Femap/ NX Nastran. Линията Femap/NX Nastran предлага мащабируеми решения, от по-общите възможности за симулация до най-сложни приложения, включително динамика, оптимизация, поведения на материали с нелинейни характеристики, роторна динамиката, трансфера на топлина и динамика на флуиди.

Персонализиране. Отворени възможности за персонализиране на Femap позволява пълен достъп до всички Femap функции чрез OLE / COM обектно-ориентиран интерфейс за приложно програмиране (API), който използва стандартни езици за програмиране. Достъпът до API е чрез средата за развитие на приложения в рамките на потребителския интерфейс, където можете да създавате персонализирани програми, които автоматизират процеси и работни потоци, и които могат да си взаимодействат за обмен на данни с програми като Microsoft ® Word и Excel.

Ползваемост. Femap е интуитивно Windows ® приложение. Femap поддържа множество графични прозорци и специализирани панели, като модел на дървото на построенията и таблица с данни, позволяващи пълен достъп до модела от крайни елементи и данните с резултатите,  за ефективни работни потоци. Вие можете да променяте външния вид на интерфейса, за да отговаря на вашите изисквания, включително да пре-позиционирате панели, променяте нивото на заложена функционалност, както и да персонализирате напълно лентата с инструменти и иконите в интерфейса. 

Повече подробности за SIEMENS Femap и линк за зареждане на тестова версия за 45 дни са налични на този адрес.

Резултати от референтни проекти с използване на FEMAP с NX NASTRAN можете да заредите от тук ...