ТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА И ПРОИЗВОДСТВО

ECO Designer за ОВОЗ

 

Trayak Eco Designer подпомага проектирането на екологично устойчиви продукти чрез извършване на скрининг LCA анализ в раннта фаза на проектния цикъл.

Оценка на жизнения цикъл (Life Cycle Aanalysis), известен също като анализ на жизнения цикъл,  е  техника за оценка на въздействието и последиците за oколната среда на продукта във всички на етапи на жижнения му цикъл. 

Основни характеристики на Trayak Eco Designer са:

  • Лесен за използване: Извършва анализ за устойчивост директно в работното пространство на дизайнерите.
  • Гъвкава Изберете от широка гама от добре познати и приети методи за оценка на въздействието и индикатори, които са най-подходящи за вашата индустрия, география и продукт.
  •  Разширяем: Работа с дефинирани от Вас материали и критерии за оценка на околната среда.
  • Подпомага екипното сътрудничество: Извършване на анализи, които се  изпълнение от вътрешни експерти за устойчивост или съвместно с външни консултанти, за изготвяане на доклади за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОЗ).