КОНСТРУИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ

Solid Edge FEM симулации

Софтуерът за симулация е ключът към предлагането на по-добри продукти на пазара по-бързо и на по-ниска цена. Портфолиото на Siemens от най-добрите в класа решения за симулация предоставя компресирани времеви мащаби за работните потоци за разработване на продукти при създаването и тестването на цифровия близнак. Базирана на доказано моделиране с крайни елементи на Femap и Simcenter Nastran, Solid Edge Simulation значително намалява нуждата от физически прототипи, което намалява вашите разходи за материали и тестове и спестява време за проектиране.

  • Solid Edge FEM/FEA simulation - симулация на структурните промени в следствие на въздействия.
  • Solid Edge Flow Simulation инструмент за анализ на динамика и топлопренис на флуидите (CFD);
  • Solid Edge Flomaster за моделиране и анализ на флуидните и топлинните потоци в тръбопроводните системи.

Изтеглете информационният лист за сим,улациите в Solid Edge от тази връзка ...

Стартирайки с базови анализи на ниво детайл, през симулация на въздействията в асемблиран възел до пълна симулация на ниво модел, потребителят може да избира между три различни опции за FEM/FEA структурни анализи, интегрирани в  Solid Edge.

Solid Edge Simulation Express в Solid Edge Classic включва анализи на  собствени честоти (резонанс), статични натоварвания, напрежения и деформации, фактор на сигурност и напрежения в средното сечения на листов материал

Solid Edge Simulation разширява анализите чрез прецизно симулиране на вътрешните взаимодействия между компонентите в асемблирания модел с дефиниране на:  

  • Пълна симулация на движение. Оценявайте и визуализирайте как частите ще взаимодействат в един монтаж. Разберете как един продукт ще работи през целия си оперативен цикъл и как ще функционира в реалния свят.
  • Анализ и симулация на напрежение. Извършете проверки за анализ на греди, за да видите дали възлите са надстроени въз основа на количеството напрежение, упражнено върху тях, спестявайки производствени ресурси.
  • Симулация на вибрации (анализ на нормални режими). Определете собствените честоти на част от монтажа при свободни вибрации, както и очакваните относителни премествания на конструкцията при собствената честота.
  • Анализ на хармоничния отговор. Симулирайте нива на вибрация, включително изместване и ускорение, в определения честотен диапазон въз основа на дефинираните възбуждащи сили. Изчислението може да се направи много бързо и ефективно чрез използване на модална суперпозиция.
  • Симулационен анализ на линейно изкълчване. Определете натоварването, при което конструкцията става нестабилна, което е особено критично за модели, които съдържат тънки части или възли, които съдържат тънки компоненти.
  • Термична симулация. Извършвайте анализ на топлопренос в стационарно състояние и анализ на топлинно напрежение, за да анализирате топлинните условия на механични или електромеханични възли. Валидирайте топлинната и охлаждащата производителност, като преходен пренос на топлина с резултатите от хронологията.

Мащабируемост към Simcenter

Основните технологии за симулация, използвани в решенията за симулация на Solid Edge, са базирани и са мащабируеми към продуктовите предложения на Siemens Simcenter, които ви позволяват бързо да редактирате и актуализирате геометрия от всеки източник. Например Simcenter Femap може да се стартира автоматично в Solid Edge. Данните за симулация на Solid Edge могат да бъдат записани като файл с модел Femap. Геометрията, натоварванията и ограниченията се прехвърлят безпроблемно.

Изтеглете информационният лист за сим,улациите в Solid Edge от тази връзка ...